پیشنهاد شعار همایش پنجم

نوشته شده توسط دبیرخانه on . ارسال از : همایش پنجم

اماده دریافت پیشنهاد "شعار همایش پنجم" هستیم  از خالق بهترین شعار درهمایش پنجم بعنوان مهمان ویژه دعوت می گردد ومورد تقدیر قرار خواهد گرفت